ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

«ФОП Кузьменко Інна Володимирівна», що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію, іменований надалі “Виконавець”, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти договір про надання послуг (надалі «Договір») на нижчевикладених умовах:

  1. ТЕРМІНИ

1.1. Послуги – набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами отримання Послуг, що є невід’ємною частиною Договору.

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

1.3. Cайт  Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет, за адресою  www.hivebeautyproduction.com.ua, яка є офіційним джерелом інформування Споживачів про Виконавця та послуги, що ним надаються.

1.4. Акцепт  – повне, безумовне та беззастережне прийняття Споживачем умов Публічної оферти даного Договору та Правил отримання Послуг на умовах, передбачених публічною офертою, шляхом часткової передплати замовлення.

1.5.  Споживач – фізична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі та оплатив вартість Послуг.

1.6. Виконавець – ФОП Кузьменко Інна Володимирівна

1.7. Сторони – Споживач та Виконавець.

1.8. Правила отримання Послуг – умови надання Послуг, яких повинен дотримуватися Споживач при їх отриманні в рамках цього Договору, є його невід’ємною частиною та є єдиним джерелом врегулювання всіх відносин між Споживачем та Виконавцем, що виникають в процесі надання Послуг.

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ

2.1. Даний Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, Споживачем, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Правил отримання Послуг, що є Додатком до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами отримання Послуг, Виконавець зобов’язується надати Споживачу оплачені ним Послуги, а Споживач зобов’язується прийняти дані Послуги.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору та Правил отримання Послуг. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил отримання Послуг є прийняття без підпису Споживачем умов Публічної оферти даного Договору та Правил отримання Послуг.

2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг деталізовано на сайті Виконавця.

2.5. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м. Київ, проспект Бажана 16).

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Споживач має право:

3.1.1. Користуватися Послугами в обсязі та на умовах відповідно до Правил отримання Послуг протягом всього строку їх надання.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Звертатись до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг.

3.2. Споживач  зобов’язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг оплатити Послуги.

3.2.2. Дотримуватися Правил отримання Послуг.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Споживача виконання умов цього Договору та Правил отримання Послуг.

3.4. Виконавець зобов’язується:

3.4.1. Забезпечувати Споживачу можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил отримання Послуг.

3.4.2. Надавати Споживачу  Послуги з урахуванням положень чинного законодавства України.

3.4.3. Не змінювати вартість за Послуги, що вже оплачені Споживачем.

3.4.4. Приймати до розгляду всі раціоналізаторські пропозиції Споживачів щодо покращення та якості надання Послуг.  1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.1. Надання Послуг Замовнику здійснюється після акцептування Договору, шляхом внесення Замовником Попередньою оплати. Остаточний розрахунок здійснюється Замовником відразу після надання Послуг в приміщенні Виконавця з урахуванням суми Попередньої оплати.

4.1.2. Попередня оплата Замовником може здійснюватися двома способами:

1) перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою апарату еквайрингу:

в Приміщенні Виконавця, використовуючи банківську картку;

використовуючи будь-який із запропонованих способів оплати через інтернет-еквайринг;

2) готівковий розрахунок в Приміщенні Виконавця.4.1.3. Термін внесення Замовником Попередньою оплати за Замовлення здійснюється:

на протязі 2 годин — на акційні Послуги;

протягом 12 годин — на всі інші Послуги.

У разі зміни ціни на Послугу, на яку було оформлене Замовлення, але яка ще не була надана Виконавцем — останній зобов’язується в найкоротші терміни проінформувати Замовника про зміну ціни. Замовник має право підтвердити або анулювати своє Замовлення. У разі відсутності зв’язку з Замовником Замовлення вважається анульованим протягом 7 календарних днів з моменту оформлення заяви-приєднання. При цьому Попередня оплата підлягає поверненню Замовнику.

У разі відміни Послуги, на яку було оформлене Замовлення, Замовником менше ніж за 12 годин до надання Послуги Виконавцем, Замовлення вважається анульованим. При цьому Попередня оплата не підлягає поверненню Замовнику.

У разі відміни Послуги, на яку було оформлене Замовлення, Замовником більше ніж за 12 годин до надання Послуги Виконавцем, Замовлення вважається анульованим. При цьому Попередня оплата не підлягає поверненню Замовнику, але зберігається у повному розмірі на особовому рахунку Замовника до надання наступних Послуг Виконавцем.

  1. ІНШІ УМОВИ

5.1.  Порядок врегулювання спорів

5.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил отримання Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

5.1.2. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

5.1.3. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору та Правил отримання Послуг, застосовуються чинні норми та положення чинного законодавства України.

5.2. Обмеження відповідальності Виконавця.

5.2.1. Приймаючи умови цього Договору та Правил отримання Послуг, Споживач не має права вимагати повернення сплачених ним коштів за відповідні Послуги, а Виконавець, в свою чергу, не повертає Споживачу  сплачені останнім кошти.

5.2.2. Виконавець не несе відповідальності в разі недотримання Споживачем Правил отримання Послуг.

5.3. Прикінцеві положення.

5.3.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати на вартість та обмежувати якість та обсяг Послуг, що надаються протягом оплаченого терміну надання Послуг.

5.3.2. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж через 3 дні з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

5.3.3. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Споживачів.

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору.

6.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов’язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили, що знаходились поза її контролем (форс-мажорних обставин).

  1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

7.1. Цей Договір набирає чинності з дати прийняття Оферти та діє протягом строку у який надається Послуга.

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

8.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не дійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 ФОП Кузьменко Інна Володимирівна

Код ЄДРПОУ 3138314127

Розрахунковий рахунок UA873052990000026004046807307 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299